Algemene voorwaarden

Behandelingen

Contact

Algemene voorwaarden

De overeenkomst

De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst(en) tussen de mondzorg verlenende zorgaanbieder (hierna: de “zorgverlener”), daaronder begrepen diens werknemers, en de cliënt. Zij worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld, zijn aanwezig bij de receptie en worden op verzoek toegezonden.

Derder

De zorgverlener is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Hij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de cliënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. De zorgverlener is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk.

De artikelen 7:404, 7: 409 en 7: 422 lid 1 BW zijn niet van toepassing.

Kosten en betaling

De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de cliënt, ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij, en aan de cliënt worden vergoed, door een zorgverzekeraar. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s). Indien een cliënt geen tandartsverzekering heeft, dient na elk bezoek aan onze praktijk contant of met de pin te worden betaald.

De tandarts berekent, tenzij anders door hem aangegeven, de kosten van behandeling ingevolge de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn goedgekeurd c.q. vastgesteld. Wijzigingen van de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen worden voorbehouden. Deze tarieflijst is te raadplegen via onze site.

Afspraken dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling op werkdagen te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak is de zorgverlener gerechtigd de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening te brengen wanneer er geen andere cliënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht.

Betalingen dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie door de cliënt te geschieden. De door de cliënt gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde rente, schade en kosten en vervolgens van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs ingeval de cliënt vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien sprake is van een voorschot wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de overeenkomst. Niettegenstaande het vorengaande is de zorgverlener te allen tijde gerechtigd onmiddellijke en/of contante betaling te verlangen.

Tandartsenpraktijk De Waterval draagt al haar vorderingen over aan Infomedics. Infomedics verzorgt de incasso; de cliënt is gehouden rechtstreeks aan Infomedics te betalen. De voorwaarden van Infomedics zijn te raadplegen op www.infomedics.nl.

Behandeling en informatie

De zorgverlener informeert de cliënt over het behandelplan, eventuele risico’s en eventuele andere mogelijkheden van behandeling die in aanmerking kunnen komen, opdat de cliënt een weloverwogen keuze kan maken. De informatie wordt verschaft op een voor de cliënt geschikt niveau en de zorgverlener gaat na of cliënt de informatie heeft begrepen.

Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling die een bedrag ter grootte van € 250,- (zegge: tweehonderdvijftig euro) of meer aan kosten met zich brengt, wordt de cliënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave verstrekt. Deze prijsopgave geeft een overzicht van de door de zorgverlener voorgenomen prestaties, het per prestatie in rekening te brengen tarief, alsmede de materiaal- en techniekkosten.

Indien voorafgaande verstrekking van een schriftelijke prijsopgave redelijkerwijs niet mogelijk is dan is de zorgverlener hiertoe niet gehouden. De zorgverlener zal in dat geval de kosten van de behandeling voorafgaand aan de behandeling met de cliënt bespreken, tenzij ook dat redelijkerwijs niet mogelijk is.

De zorgverlener kan afwijken van het vooraf afgesproken behandelplan en de bovenbedoelde prijsopgave indien tijdens het onderzoek of de behandeling blijkt dat afwijking, bijvoorbeeld door onvoorzienbare complicaties, noodzakelijk is. De zorgverlener zal de cliënt informeren over de afwijking en prijsoverschrijding, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

De cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die de zorgverlener naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Extra kosten die voortvloeien uit het niet, niet tijdig, niet behoorlijk, of onvolledig ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, komen voor rekening van de cliënt.

De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de zorgverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

De zorgverlener legt op verzoek van de cliënt schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.

Klachten

Klachten omtrent declaraties dienen binnen 8 dagen na declaratiedatum bij de zorgverlener schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de cliënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie.

Overschrijding betalingstermijn

Indien de cliënt niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de cliënt steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de cliënt aan de zorgverlener de wettelijke rente verschuldigd over de periode van het verzuim, alsmede alle kosten die de zorgverlener moet maken om zijn vordering te incasseren, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van Euro 40 (zegge: 40 euro), onverminderd het recht van de zorgverlener om de volledige schade te vorderen.

Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd verdere niet spoedeisende behandeling op te schorten of de te verlangen behandeling slechts te verrichten tegen contante betaling.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de zorgverlener is beperkt tot het bedrag waarop de door de zorgverlener afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de zorgverlener onder de verzekering. De cliënt kan deze polis desgewenst inzien op de praktijk van de zorgverlener.